Keresztelés

Áldás, békesség!

Egyházközségünk elnöksége nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Család tagjait. Hálát adunk Istennek azért a szándékért, mellyel egyházközségünket felkeresték, s kérték a keresztség kiszolgáltatását. Kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk Testvéreinket:

A keresztelés előtt

Az előzetes adatfelvétel és a keresztelésre felkészítő beszélgetés után a keresztelésre vasárnap, a 10.00 órakor kezdődő istentiszteleteinken kerül sor. A gyermeket a szülők, keresztszülők és a családtagok a keresztelés napján 9.50 órára szíveskedjenek elhozni, és a családtagok közül valakinek a lelkészi hivatalban jeleznie kell, hogy megérkeztek. Ekkor a templomgondnok bevezeti a családot a Kistemplomba, és megjelöli a helyet, ahová a családtagok ülnek.

A keresztelés

Az istentiszteleti első részében történik a keresztelés szertartása. A lelkészek bevonulása után – Köszöntés – Ének – Igeolvasás – Bűnvalló ima – Kegyelemhirdetés után következik a keresztelési ének úgy, hogy a lelkipásztor bejelentése után – az éneklés alatt – a szülők, keresztszülők (családtagok) a keresztelendő gyermekkel az  úrasztala elé állnak.

Ezalatt a lelkipásztor a szószékről lejön, s az úrasztala mellől végzi a keresztelés szolgálatát.

Igét olvas (Máté evangéliuma 28. részének 18-20 verseit), majd rövid igehirdetés következik.

Ezt követi az Apostoli Hitvallás (ezt a szülők, keresztszülők együtt mondják a gyülekezettel!):

“Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.”

A Hitvallás után a lelkipásztor két kérdést tesz fel, melyekre hallható szóval, hangosan kell választ adni a szülőknek, keresztszülőknek:

1. kérdés:

Lelkipásztor: Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba befogadtassék?

Felelet: Akarjuk. (ezt hangosan kell mondani!)

2. kérdés:

Lelkipásztor: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt?

Felelet: Ígérjük és fogadjuk. (ezt hangosan kell mondani!)

A gyülekezethez intézett kérdés után a lelkipásztor imádkozik. Az imát a családtagok kezeiket összekulcsolva lélekben együtt mondják a lelkipásztorral.

Imádság után a lelkipásztor a keresztelőedény mögé lép. Ekkor kell a keresztelendő gyermek fejéről levenni a kicsi sapkát vagy kendőt és a keresztanyának  a gyermeket úgy kell tartania a lelkipásztor elé, hogy a gyermek arccal fölfelé tekintsen.

A lelkipásztor az előkészített keresztelőedényből megönti a gyermek fejét keresztvízzel s közben a következőt mondja: „…, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen.”

A keresztelés után a lelkipásztor megáldja a gyermeket, átadja a keresztelési emléklapot, s kezet fog a szülőkkel, keresztszülőkkel és az úrasztala mellé álló családtagokkal. A keresztelés után a szülők, keresztszülők visszaülnek a megjelölt helyükre.

Örülnénk, ha a keresztelés ünnepélyes istentiszteletén végig részt venne a család. Az istentisztelet rendszerint 11.00 óráig tart. Lehetőség van a kisgyermekekkel a templom melletti Családi Napközi épületébe átmenni, ahol az istentisztelet ki van közvetítve más kisgyermekes családok számára. A nagyobb gyermekeknek pedig gyermekistentisztelet van a templom melletti gyülekezeti teremben. A keresztelés után egy hosszabb ének, majd igeolvasás és ima következik. Ezután az igehirdetés előtti ének alatt a gyermekistentiszteletet végző hitoktató az oldalsó bejárat elé áll és a templomból hozzá mennek a gyermekek és az ének alatt együtt vonulnak át a gyermekistentisztelet helyére.

A keresztelés sákramentumának kiszolgáltatása ingyenes.

Amennyiben Testvéreink adományt kívánnak adni egyházközségünknek, borítékba téve helyezzék el a kijáratnál lévő perselybe.

A keresztelés után

Örülünk, hogy a Család felkeresték egyházközségünket gyermekük keresztelése alkalmából. Lehetőséget biztosítunk arra, egyházközségünk tagjainak a sorába lépjenek. A keresztség egyik fontos üzenete erről szól: a szülők vállalják gyermekük nevelése során azt, hogy hitük példamutató megélésével is gyermekük hitben való növekedését, nevelését, neveltetését kívánják elősegíteni a gyülekezeti életben való részvételük által. Gyülekezetünk közössége ehhez szeretne segítséget nyújtani. Akkor válhatnak egyházközségünk tagjaivá, ha kitöltik az egyháztagsági adatlapot.

Gyermekük és Családjuk életére Isten áldását kérjük.