Házasulandók tájékoztatása

Áldás, békesség!

Egyházközségünk elnöksége nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük házasulandó Testvéreinket. Hálát adunk Istennek azért a szándékért, mellyel egyházközségünket felkeresték, s kérték közös életútjuk indításakor házasságuk megáldását. Leendő esküvőjükkel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk Testvéreinket:

Az esküvő előtt

Az esküvői szertartásra az előzetes adatfelvétel alapján a lelkészi hivatalban rögzített időpont szerint kerül sor. Az egyházi esküvő csak a polgári házasságkötést követően történhet meg.

A házasságkötés előtt a jegyespárnak az adatfelvételkor egyeztetett időpontban jegyes beszélgetésen kell részt vennie. Ez olyan beszélgetés, mely során az eskető lelkipásztor igyekszik megismerni a házasulandókat, valamint a házasságkötési szertartás menetét és lelki tartalmát megismertetni velük, hogy lélekben is készülhessenek Isten áldásának elfogadására.

Az esküvő

A menyasszony, a vőlegény és a két tanú 10 perccel az esküvő időpontja előtt szíveskedjék megjelenni a lelkészi hivatalban. Innen – miközben a meghívott vendégek helyet foglalnak a Kistemplomban – a lelkipásztorral együtt elfoglalják helyüket a bevonuláshoz a korábban megbeszéltek szerint. A bevonulás után az orgonazene alatt az úrasztala előtt – a szószék felől – a következő rendben állnak meg: a vőlegény, bal oldalán a menyasszony.

Ez után kerül sor a szertartásra.

A lelkipásztor az úrasztala mellől végzi az esketés szolgálatát.

Igét olvas (ezt állva hallgatja a gyülekezet), majd rövid igehirdetés következik (ekkor helyet foglal a gyülekezet).

Ezt követi a házassági eskü. A lelkipásztor bevezető szavai:

Miután most azért álltok itt Isten és a gyülekezet színe előtt, hogy szövetségeteket az Ő segítségül hívásával is megerősítsétek, és arra áldást kérjetek, fogjátok meg egymás jobbkezét és mondjátok utánam az eskü szövegét. A gyülekezetet kérem, álljon fel, s állva legyen tanúja az eskütételnek.

A lelkipásztor a vőlegény felé fordul, s így szól:

-„Mondjad először te, keresztyén férfitestvérem”:

A következőkben a vőlegény a lelkipásztor tagoltan mondott mondatait hallhatóan, hangosan megismétli:

Én … (teljes név mondandó!) esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság,  egy, örök Isten, hogy….. (a menyasszony keresztnevét nevét mondja) …t,    akinek most Isten színe előtt  kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.

A lelkipásztor a menyasszony felé fordul, s így szól:

-„Mondjad te is, keresztyén nőtestvérem”:

A következőkben a menyasszony a lelkipásztor tagoltan mondott mondatait hallhatóan, hangosan megismétli:

Én … (teljes név mondandó!) esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy….. (a vőlegény keresztnevét mondja) …t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig, vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges segítőtársa leszek.  Isten engem úgy segítsen. Ámen.

A házassági eskü elmondása után az intelem következik, majd a lelkipásztor imádkozik a házaspárért. (ekkor áll a gyülekezet). Az imát az Úri ima (a Mi Atyánk) követi, amit hangosan, együtt mond a gyülekezet.

Az imádság és a Miatyánk után a lelkipásztor megáldja a házaspárt, átadja a házasságkötési emléklapot, s kezet fog az ifjú párral és az úrasztala előtt álló tanúkkal, majd az orgonazene alatt az ifjú párhoz lép, s kivonulnak a Kistemplom elé, ahol fogadhatják szeretteik és vendégeik jókívánságait.

A szertartás  rendszerint 20-25 percig tart.

A templomban tilos nyílt lángot (gyertya, gyufa, stb.) használni, valamint virágszirmot, rizsszemeket szétszórni. Kérjük ennek mellőzését a templom előtt is!

Az esketési szolgálat költsége:

Ha a Kistemplomban történik kistemplomi lelkésszel: 25.000.- Ft, mely összegben benne foglaltatik a lelkészi és kántori stóla valamint a harangozó közreműködésének díja is. Az összeget kérjük az adatfelvétel vagy a jegyesoktatás alkalmával befizetni. Ha nem kistemplomi lelkész végzi az esketés szolgálatát, akkor a mi lelkészi hivatalunk számára 10.000 Ft költséget kérünk befizetni amelyben a kántor és a harangozó díja szerepel.

Ha a szertartásra a Nagytemplomban kerül sor, akkor a Piac utca 4-6. szám alatti Nagytemplomi Lelkészi Hivatalban kell időpontot kérni, s ott szükséges az esetleges díjakat befizetni.  A fenti liturgia az ottani rend szerint történik.

Ebben az esetben az lelkészi stóla összege 15.000,- Ft. Ezt lelkészi hivatalunkban itt kell befizetni.

Örülünk, hogy Testvéreink felkeresték egyházközségünket. Lehetőséget biztosítunk arra, egyházközségünk tagjainak a sorába lépjenek. A házasságkötési eskü megtartásához gyülekezetünk életében való részvételük által hisszük, sok erőt, útmutatást és további áldásokat kaphatnak.

Akkor válhatnak egyházközségünk tagjaivá, ha kitöltik az egyháztagsági adatlapot.

Az esküvő után

Az egyházi esküvőjük 1. évfordulója körül egy beszélgetésre szeretnénk meghívni Önöket, amelyben a jegyes beszélgetésekhez hasonló formában az esküvő óta eltelt útjuk a téma.

Az 1. 5. 10. 15. 20. stb. házassági évfordulójuk évében arra hívjuk Önöket, hogy újítsák meg házassági esküjüket a gyülekezet szentháromság vasárnapi istentiszteletén, amely erőforrása lehet közös útjuknak.

Számítsanak úgy lelkészükre, mint akit a későbbiekben is bizalommal megkereshetnek. 

Közös életútjukra, Szeretteikre Isten áldását kérjük.