Igehirdetés 2019. június 9.

Lekció: Róm. 8-17.

8Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus Lelke, az nem az övé. 10Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. 11Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által.
12Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. 13Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. 14Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” 16Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. 17Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.

Textus: János 14:15-16,23-26.

15Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, 16én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. 24Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki elküldött engem.
25Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. 26A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.

Jézus szavai az utolsó vacsora termébe visznek vissza minket. Oda, ahol a tanítványok Jézussal a legsötétebb éjszakát és egyben a legbensőségesebb éjszakát élték meg. Ebbe a felsőszobába mennek vissza Nagypéntek után, ide lép be hozzájuk a zárt ajtókon keresztül a feltámadt Úr és amikor mennybe megy ide húzódnak vissza imádsággal várni a megígért Szentlelket. Ez a terem fontos hely a számukra, egy anyaméh. Itt éri őket a Pünkösd:

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, 2hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. 3Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. 4Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. Majd előáll Péter és a pünkösdi beszédére 3000 lélek tér meg és ezzel születik meg az egyház.

Milyen csodás folyamat. Olyan, amelyen mi is rajta vagyunk. Akarunk formálódni és alakulni mi is, úgy, mint Jézus tanítványai. Jézus a tanítványoknak ezt az átalakulást ígérte meg az utolsó vacsorán. kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké, 26A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Pünkösd után már minden megváltozik. Ők apostolok lettek. A Szentlélek tette őket azzá. Megváltoztak. Ez a megváltozás nekünk is lényeges témánk.

Mindannyian tudjuk, miben kellene változnunk, milyen tulajdonságaink hátráltatnak. Szeretnénk kedvesebb, békésebb emberek lenni. De ez még sem megy. Mert nagyon nehezen mozdulunk. Miért nekem kell változnom, miért nem vagyok jó úgy, ahogy vagyok? Egész életünket e között a két erő között éljük. Vágyunk változni, mégsem megy. Ugyanerről beszélt a római levél is: 8Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
9Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. 10Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a Lélek élet az igazság miatt. Test és Lélek.

A Galata levél a kapcsolatukat is leírja: a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Micsoda két ellentétes irány. Amelyek minket húznak kétfelé. Pál apostol azonban nem azt értette a test kifejezése alatt, amit mi. A test nem más, mint az ember önző énje. Egy újabb bibliafordítás a test helyett az önelkényeztetést használja. Emiatt a ragaszkodó én miatt nem változtak semmit a tanítványok Pünkösdig. A Jézus mellett töltött időben nőtt a tudásuk, az ismeretük, a tapasztalatuk, de nem tört meg a megszokott működésük. Az nagypénteken törik meg, majd Jézus húsvéti megjelenéseiben és a mennybemenetelkor, mikor újra itthagyja őket.

Ezek a változások az életükben, ezek teszik őket szabaddá arra, hogy eljöjjön hozzájuk a Szentlélek és átvegye az irányítást. Ezek a változások megtörik a megszokott működésüket. Megtörténik bennük, amit Jézus mond: ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg egymaga marad, de ha meghal sokszoros termést hoz. Ezt ünnepeljük Pünkösdkor. Hogy ami velünk is történik, még a legnehezebb dolgaink is mind azért történnek, hogy átalakuljunk. Hogy a megszokott működéseink megtörjenek. Eljussunk mi is oda, ahová a tanítványok.

Akik Pünkösd előtt tíz napig egy szívvel és egy lélekkel kitartóan imádkoznak azért, hogy jöjjön el hozzájuk a Szentlélek. Könyörögniük is kell érte, mert ők teljesen kiüresedtek. Nincsenek terveik, céljaik, csak itt vannak az utolsó vacsora termében és üresen várják, hogy megtöltse őket az irányító Szentlélek. Aki az ő terveik helyett hoz terveket, céljaik helyett új célokat ad, vágyaik helyett új vágyakat. Erről szól már az az ószövetségi ígéret is. amelyet Ezékiel prófétált: Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. A mi mintánk a tanítványoké, akik ezt élik meg a Pünkösdben.

Mi vajon megélhetjük-e? Előkészítetett-e minket erre az életünk, az imádságaink, az Isten utáni vágyakozásunk. Üresek vagyunk-e eléggé? Hogy amikor kitöltetik a Szentlélek legyen helye bennünk. Mert Jézus ezt ígérte tanítványainak: Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet; azt pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Isten nálunk akar lakni. Ha Ő itt van velünk, akkor alakít át bennünket. 14 éves koromban hagytam el a családomat a gimnáziumi tanulmányok miatt és kollégista lettem.

Az új lakótársak teljesen megváltoztatták a működésemet. Nagy hatással van ránk, hogy kivel élünk, hogy kikkel lakunk együtt, kikből áll a közvetlen környezetünk. Ez a tapasztalat van itt a Pünkösdben is. Amikor Isten szállást vesz nálunk, közvetelen környezetünk lesz Ő maga, máshogyan kezdünk működni. Egyre jobban a Lélek irányítása alatt tudunk élni, dönteni, emberi kapcsolatainkban lenni. Nem a saját megszokott működésünkre támaszkodva, hanem a Pártfogó Lélek vezetésére, aki eljön hozzánk és bennünk lakik. Ez kényelmetlen a megszokott működésünknek.

De a lelkünk számára olyasmi, amit Augustinus fogalmazott meg: magadnak teremtettél Uram és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Így, a Lélekkel együtt lakva válunk mi önmagunkká. Istennel együtt leszünk teljes emberek. Töltsön be minket az éltető Lélek. Jöjjön el az elmúlt héten konfirmált fiatalokhoz. Vezesse őket életútjukon. De mi mindannyian tapasztaljuk meg a Lélek vezetésében: 26A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.

Itt az Úrasztalánál a Lélek ezzel a Jézussal köt össze minket. Hogy ő vezessen. Nemcsak kívülről, nemcsak az Igéjét olvasva a Szentírásból. Vezessen belülről, onnan, ahonnan olyan sok másfajta vezetést és indíttatást tapasztalunk meg önmagunkban. Oda lépjen be a Szentlélek és formálja át azt, amit ott talál. Ezzel a vágyakozással állhatunk most előtte. Ahogyan a Lélekhez szóló ősi imádság mondja: 

Jöjj, teremtő Szentlélek, 

pásztorold a pásztort, 

vezesd a vezetőt, 

adj az adni készülőnek, 

szólj a megszólalóhoz,

áraszd ki lelkedet, 

és élet támad, 

és megújítod a föld színét. Ámen

Kérjük testvéreinket, akik a gyülekezeti énekakadémia 1. félévét elvégezték, jöjjenek az Úrasztalához.

Kattintson és hallgassa meg az Istentiszteletet felvételről!
ISTENTISZTELETI-REND-és-HIRDETÉSE1-ÚJ-2019.június-9